Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie auta OC / AC

OC – Odpowiedzialność Cywilna regulowana ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Opcja obowiązkowa dla każdego posiadacza pojazdu. Ubezpieczenie obejmuje konsekwencje finansowe szkód w mieniu lub na osobie wyrządzonych przez kierowcę pojazdu.

AC – Autocasco dobrowolne ubezpieczenie od utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu. Ubezpieczenie obejmuje m. in. :

 • zderzenie się pojazdów
 • kradzież
 • uszkodzenie (np. akt wandalizmu)
 • zdarzenia losowe

Ubezpieczenie auta może zostać zawarte w 3 wariantach:

 1. Szkoda całkowita/kradzież pojazdu
 2. Ryzyka wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
 3. All Risk – obejmuje wszystkie zdarzenia, które nie są wyłączone z zakresu odpowiedzialności

Dodatkowe możliwości ochrony samochodu:

 • Assistance – organizacja oraz pokrycie kosztów natychmiastowej pomocy w razie awarii bądź unieruchomienia pojazdu np. holowanie pojazdu, pojazd zastępczy, naprawa na miejscu
 • Szyby samochodowe – ubezpieczenie zapewnia naprawę lub wymianę zniszczonej bądź uszkodzonej szyby czołowej, bocznych oraz tylnej
 • Ochrona Utraty Zniżki w OC oraz AC – utrzymanie posiadanych zniżek na tym samym poziome także po szkodzie
 • Bagaż – ochrona przedmiotów osobistych
 • Ochrona Prawna – pomoc prawna/obrona interesów prawnych osoby, która jest objęta ubezpieczeniem oraz osób bliskich Ubezpieczonego, które są kierowcą bądź pasażerem
 • Stała suma ubezpieczenia – wartość ubezpieczonego pojazdu z dnia zawarcia umowy zostaje utrzymana przez cały okres trwania polisy

W AG Ubezpieczenia świadczymy usługi ubezpieczenia auta OC oraz AC, a także możliwość zakupu dodatkowego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie auta OC (Odpowiedzialności Cywilnej) chroni przed kosztami poniesionymi na skutek szkód wyrządzonych osobom trzecim w wyniku wypadku. OC pokrywa w całości koszty zniszczonego mienia, a także wyrządzonych szkód osobowych. Posiadanie ubezpieczenia OC jest obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu i jest to regulowane prawnie ustawą o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie auta AC (Autocasco) pokrywa koszty naprawy pojazdu uszkodzonego na skutek wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych, takich jak wypadki drogowe, działania żywiołów, uszkodzenie w wyniku aktu wandalizmu itp. oraz zapewnia rekompensatę w razie jego kradzieży. Posiadanie ubezpieczenia AC jest dobrowolne. Autocasco może zostać zawarte w trzech wariantach: szkoda całkowita, bądź kradzież samochodu, ryzyka, które zostały zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz All Risk, który obejmuje wszystkie zdarzenia niebędące wykluczone z zakresu odpowiedzialności.

W AG Ubezpieczenia istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia samochodu:

Assistance – ochrona, która gwarantuje pokrycie kosztów natychmiastowej pomocy w wyniku awarii lub na skutek unieruchomienia samochodu np. holowanie, pojazd zastępczy i naprawa na miejscu zdarzenia.

Szyby samochodowe – ubezpieczenie auta, zapewniające naprawę bądź wymianę popsutej lub uszkodzonej szyby czołowej, tylnej i szyb bocznych.

Ochrona Utraty Zniżki w OC i AC – ubezpieczenie auta zapewniające utrzymanie posiadanych już zniżek na tym samym poziomie również po szkodzie.

Ochrona bagażu – obejmuje ubezpieczenie rzeczy osobistych znajdujących się w samochodzie.

Ochrona prawna – pomoc prawna / obrona interesów prawnych ubezpieczonego oraz jego bliskich, będących kierowcą lub pasażerem samochodu.

Stała suma ubezpieczenia – zapewnia o tym, że wartość ubezpieczonego auta z dnia podpisania umowy zostaje niezmieniona przez cały okres trwania polisy.